top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van

producten en het verlenen van diensten door Agiris NV, met als merknaam Renovia,

Stationsstraat 180/20, 3110 Rotselaar (RPR Leuven – 0889.261.455 – BTW

BE0889.261.455) (verder “Renovia” genoemd) worden beheerst door de hieronder vermelde

algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”).

1.2. Voor specifieke diensten of producten kunnen bijzondere voorwaarden (“Bijzondere

Voorwaarden”) van toepassing zijn. De Bijzondere Voorwaarden hebben telkens betrekking

op een specifieke dienst of een specifiek product. Bijzondere Voorwaarden primeren op de

Algemene Voorwaarden.

1.3. Wijzigingen aan en/of afwijkingen ten opzichte van de Bijzondere Voorwaarden en/of de

Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als ze opgenomen zijn in de offerte uitgaand van

Renovia of het voorwerp uitmaken van een schriftelijk akkoord tussen de klant (“Klant”) en

Renovia.

1.4. De algemene aankoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van

toepassing, zelfs indien deze bepalingen stellen dat zij als enige gelden.

1.5. Renovia en de Klant kunnen individueel “Partij” en gezamenlijk “Partijen” worden

genoemd.

2. Opmaak offertes

2.1. Tenzij andersluidend beding op de offerte, heeft een offerte een geldigheidsduur van 30

kalenderdagen.

2.2. De prestaties van Renovia gebeuren ofwel tegen een vaste prijs, ofwel in regie. De tarieven

van Renovia worden bepaald in de offerte of in de tariefkaart bijgevoegd aan de offerte

(“Tariefkaart”). Er bestaat een Tariefkaart voor niet-consumenten en een Tariefkaart voor

consumenten. Bij werken in regie worden de prestaties tegen het uurloon van 58 €/uur per

persoon aangerekend en materialen aan aankoopprijs vermeerderd met een vrij te bepalen

marge met een minimum van 30% (dertig %) marge.

3. Producten en diensten – Rechten en plichten van de Partijen

3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden, de Algemene

Voorwaarden of in de offerte zijn de verbintenissen van Renovia middelenverbintenissen.

Renovia zal zich steeds als goed huisvader gedragen in het kader van de uitvoering van de

overeenkomst.

3.2. De eventuele ingeschatte einddatum waarop een opdracht wordt opgeleverd, wordt bij

wijze van inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend.

3.3. Clausules van toepassing op alle werkzaamheden

3.3.1. Meerwerken

3.3.1.1. Indien de Klant Renovia de opdracht verleent om werken uit te voeren

zonder dat Renovia kennis heeft van alle relevante informatie op het

ogenblik van de offerte, dan aanvaardt de Klant om Renovia te vergoeden

voor alle meerwerken die voortvloeien uit het later ter kennis stellen van

deze informatie. Alle meerwerken die voortvloeien uit deze ongekende

relevante informatie worden aangerekend in regie. In het geval van

renovatiewerken in een appartementsgebouw of in meervoudige

wooneenheden met één eigenaar of verschillende mede-eigenaars

maakt de klant zich sterk voor de andere mede-eigenaars van alle

wooneenheden. De klant aanvaardt dat in het geval van meerdere

wooneenheden Renovia ervan mag en kan uitgaan dat de woonéénheid

van de klant, en bij uitbreiding elke individuele wooneenheid,

studentenverblijf of kangoeroewoning, volledig aparte en gescheiden

nutsleidingen heeft voor water, gas, elektriciteit en alle andere. Renovia

kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet gescheiden nutsleidingen

die afgekoppeld of onderbroken worden tijdens de werken.

3.3.1.2. Alleen als de Klant kan aantonen dat Renovia volledig ingelicht werd door

middel van gedetailleerde plannen van alle nutsleidingen van gas, water,

elektriciteit, waterafvoer, van bouwplannen van de bestaande toestand,

van een stabiliteits- en ingenieur-studie omtrent de uit te voeren werken,

kan van het principe vermeld in artikel 3.3.1.1. afgeweken worden.

3.3.1.3. In afwijking van art. 1793 B.W. kunnen meerwerken met alle middelen van

recht worden bewezen. Onder meerwerk wordt verstaan elke handeling,

levering, werk of verandering van hoeveelheden die niet in de offerte

beschreven is. Meerwerken op verzoek van de Klant worden aangerekend

in regie of tegen vaste prijs. Bij gebreke aan vaste prijs, geldt de

aanrekening in regie.

3.3.1.4. Wanneer een leverancier door de Klant wordt aangeduid zal Renovia het

plaatsingsadvies van deze leverancier opvolgen. De Klant verbindt er zich

uitdrukkelijk toe om de meerwerken die dit advies meebrengt, te betalen.

3.3.1.5. De Klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de meerwerken die niet door

hem gevraagd zijn onmiddellijk, ten laatste de dag van de uitvoering, via

een aangetekend schrijven of e-mail te melden aan Renovia. E-mails of

telefonische geschreven berichten van Renovia die verwijzen naar de

meerwerken gelden als mondelinge opdrachtbevestiging en eenvoudige

aanvaarding door de Klant.

3.3.2. Uitvoeringstermijnen en leveringstermijnen

3.3.2.1. De uitvoeringstermijnen, leveringstermijnen of interventietijden worden

bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. De verbintenis tijdig

te leveren is in hoofde van Renovia een inspanningsverbintenis.

Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding,

noch op ontbinding van de overeenkomst. Elke bijkomende opdracht zal

de oorspronkelijke indicatie van uitvoeringstermijn wijzigen.

3.3.2.2. Omstandigheden te wijten aan overmacht hetzij bij de Klant, hetzij in de

werkplaatsen, hetzij in deze van de leveranciers geven Renovia het recht

om de leveringstermijn evenredig te verlengen zonder dat dit aanleiding

kan geven tot recht op schadevergoeding of weigering van de goederen.

Wanneer Renovia ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, lockdown,

e.d. niet in de mogelijkheid is om de overeenkomst uit te voeren,

behoudt Renovia zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen

zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

3.3.2.3. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de

Klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de Klant

werken, buiten overmacht om, is de Klant een vergoeding verschuldigd

van 350 euro per dag, zonder afbreuk te doen aan het recht van Renovia

om volledige schadevergoeding na te streven. Renovia bepaalt zelf

wanneer de werken opnieuw worden aangevat, zonder dat hiervoor enige

vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

3.3.2.4. Indien de afwerking van een opdracht een keuze van de Klant vereist, dan

zal de Klant deze keuze binnen de gestelde termijn meedelen of, bij

gebreke daaraan, binnen een redelijke termijn die gesteld is op maximum

30 dagen.

3.3.3. Levering van bestelde goederen en verzending

3.3.3.1. Onmiddellijk na levering of plaatsing van de goederen gaat het risico over

op de klant.

3.3.3.2. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van Renovia

zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet integraal werd betaald. Uitstel

van levering en betaling omtrent een overeengekomen leveringsdatum

op verzoek van de Klant is onmogelijk. Ingeval van annulering van een

bestelling die nog niet in uitvoering is, is de klant een forfaitaire

schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van

de bestelling, plus de verplichte betaling van alle in de offerte vermelde

goederen of materialen.

3.3.3.3. Indien de bestelling reeds in uitvoering is, bedraagt de schadevergoeding

50% van de nog niet betaalde bedragen van de geweigerde bestelling,

plus de verplichte betaling van alle in de offerte vermelde en aanverwante

goederen of materialen.

3.3.3.4. Onder de naam of noemer "Handelswaarde" moet verstaan worden: de

netto aankoopprijs van Renovia te verhogen met een winstmarge van

40% te verhogen met de werkuren voor het ophalen (45€ per lading) en

de werkuren voor het plaatsen of installeren (58€ per uur).

3.3.4. Toegang tot de werf

3.3.4.1. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden en

afgewerkt te worden om de normale uitvoering van de werken op een

veilige manier mogelijk te maken. De klant zorgt voor de

parkeervergunning bij de lokale overheden voor twee bestelwagens plus

een container. De parkeerplaatsen dienen zich in de onmiddellijke

omgeving van het werfadres te bevinden (max 20 meter)

3.3.4.2. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van

goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke

aannemingsovereenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in

de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze

uitvoeringsregels en zal vooraleer een juridische procedure aan te

spannen het advies gevraagd hebben aan het WTCB en dit op de kosten

van de klant. Constructiewijzigingen die het werk niet schaden zijn

voorbehouden. RENOVIA is enkel verantwoordelijk voor opmetingen die

zelf werden uitgevoerd.

3.3.4.3. Water, elektriciteit, verwarming en gebruik of eventueel huur van toiletten

worden voorzien en betaald door de klant.

3.3.4.4. De klant/opdrachtgever is gehouden ons toegang te verschaffen tot alle

ruimtes waar werken moeten uitgevoerd worden. Hieronder vallen onder

meer de schadeplaatsen.

3.3.5. Veiligheid en veiligheidscoördinatie

Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet

gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in

de offerte inbegrepen tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen

worden doorgerekend aan de klant.

3.3.5.1. Alle maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te garanderen, zowel van

mensen, dieren als gebouwen kunnen door Renovia genomen worden en

zullen deel uitmaken van een afzonderlijke facturatie.

3.3.6. Oplevering en klachten

3.3.6.1. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat

wanneer er binnen 5 dagen na de plaatsing van de (individuele)

materialen of de (individuele) uitvoering van de werken geen klachten of

opmerkingen aangetekend werden overgemaakt aan Renovia, de

aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Een enkele klacht op

het einde van de totale in de offerte opgesomde werken wordt niet

aanvaard. Dit tijdstip, het moment van de plaatsing, wordt dan ook

gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

3.3.6.2. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar

of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het

verkleuren van het materiaal of het lakwerk, de werking van het materiaal

of de lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zo ver deze

vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard

zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. De koper zal na plaatsing

zorgen voor de juiste behandeling van het materiaal ter bescherming van

invloeden van buitenaf.

3.3.6.3. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de

ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. De klachten

moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd binnen de 5

dagen na plaatsing of levering. De vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de

geleverde goederen sterkt zich niet verder uit dan deze van de

leveranciers van deze goederen.

3.3.6.4. Als de klant niet ingaat op de éénvoudige uitnodiging per e-mail van

Renovia om over te gaan tot het “proces-verbaal van voorlopige

oplevering” zal Renovia een aangetekend schrijven en een gelijktijdige email

versturen waarin de klant verzocht wordt een dag te bepalen voor

20210330

deze voorlopige oplevering. De klant is verplicht om binnen de 10

kalenderdagen na het versturen van dit schrijven deze vergadering te

beleggen en wel op werkdagen tussen 08:00 tot 15:30. De aanvaarding

van de werking gebeurt automatisch bij het in gebruik nemen van de door

Renovia uitgevoerde werken.

3.3.6.5. Wanneer de klant tijdig geformuleerde opmerkingen heeft over de

uitgevoerde werken of de kwaliteit ervan zal hij de volledige som van het

openstaand saldo, zonder enige aftrekpost, storten op de derden- of

consignatierekening van een deurwaarder. Hij zal Renovia hiervan

onmiddellijk op de hoogte stellen en de naam, de datum en het bedrag

van de betaling en het rekeningnummer van de deurwaarder meedelen.

3.3.6.6. In onderhavig geval duiden de klant en Renovia een derde partij aan om

tot een arbitrage te komen van de gegrondheid van de niet betaling van

het saldo. Dit zal gebeuren door de drie partijen die dan in een arbitrage

geheel, met twee stemmen tegen één, zullen optreden binnen de 30

kalenderdagen na het “proces-verbaal van voorlopige oplevering”. Zonder

uitspraak of consensus binnen de 30 kalenderdagen zal het volledige

saldo verschuldigd zijn.

3.3.6.7. De Klant beschikt niet over een herroepingsrecht bij overeenkomsten

waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te

bezoeken om een offerte op te maken en eventueel over te gaan tot

ondertekening

3.3.6.8. Renovia mag onbeperkt foto's nemen van de door haar uitgevoerde

werken. En dit om, bij geschil aan te tonen, dat de uitgevoerde werken

zonder enige schade werden geïnstalleerd. De foto's zullen in een archief

geplaatst worden.

4. Prijs en betaling

4.1. Renovia zal de producten en diensten factureren overeenkomstig de modaliteiten

vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden, dan wel de offerte. Indien

deze voorwaarden of de offerte geen vermeldingen bevatten, dan worden de producten en

diensten gefactureerd en betaald als volgt:

1° Het voorschot binnen de 15 dagen na ondertekening van de bestelbon/offerte. Dit

voorschot bedraagt de waarde van al de in de offerte vermelde materialen. Het voorschot

bedraagt altijd een minimum van 30% van de totale waarde van de aanvaarde offerte(s).

2° De deelopdrachten zoals vermeld in de ondertekende offerte. Zij worden gefactureerd

voorafgaand aan de werken betreffende deelopdrachten.

4.2. Tenzij anders bepaald, zijn facturen betaalbaar 7 kalenderdagen na factuurdatum. Bij

niet-tijdige betaling door de Klant heeft Renovia, van rechtswege en zonder ingebrekestelling,

recht op de betaling van een interest van 10%.

4.3. Indien de Klant de hoedanigheid van consument heeft, evenals op een forfaitaire

schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van 250 Euro.

4.4. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst aangewend worden ter delging van de interest, de

schadevergoedingen en de gemaakte kosten om daarna in mindering gebracht te worden

van de hoofdsom.

4.5. Elke klacht betreffende een factuur moet binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst

van de desbetreffende factuur door middel van een aangetekend schrijven aan Renovia

worden bezorgd. Na deze periode zal geen enkele betwisting meer aanvaard worden. Een

klacht kan in geen geval de opschorting van de betaling rechtvaardigen.

4.6. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van alle

facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens de Klant.

4.7. Bij niet-betaling of slechts een gedeeltelijke betaling van een factuur heeft Renovia het

recht om de uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving op te

schorten. De niet-betaling van het voorschot verleent Renovia het recht om de

overeengekomen werkzaamheden en de overeengekomen uitvoeringstermijnen uit te stellen.

4.8. Eventuele toegekende kortingen gelden alleen bij contante betalingen van alle facturen

die over de betrokken offerte gaan, ook de deel- of voorschotfacturen. De korting is niet geldig

indien niet binnen de zeven werkdagen na factuurdatum geldig en correct voldaan is. Bij het

niet-nakomen van de betalingstermijnen, zelfs bij een éénmalige laattijdige betaling, vervalt

de korting en wordt deze automatisch als niet bestaande beschouwd.

4.9. Indien de klant geen parkeervergunning aanvraagt conform de ondertekende offerte(s),

zullen de eventuele verkeersboetes ten laste zijn van de klant en zo mogelijk dagelijks aan de

klant aangerekend worden. De weigering om deze boete(s) te betalen betekent een eenzijdige

contractbreuk.

5. Aansprakelijkheid en waarborgen

5.1. De totale aansprakelijkheid van Renovia is beperkt, per opdracht, tot maximaal het laagste

van de volgende bedragen: (i) een bedrag gelijk aan de bedragen betaald door de Klant aan

Renovia voor de betreffende opdracht of (ii) 25.000 EUR.

5.2. Renovia is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse of gevolgschade, zoals (maar niet

beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van goodwill, verlies van een kans,

verlies of beschadiging van gegevens.

5.3. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van fraude, opzettelijke

fout of lichamelijke letsel en overlijden veroorzaakt door de fout van een Partij.

5.4. Renovia is niet verantwoordelijk voor leidingbreuk als de Klant Renovia geen gedetailleerd

technisch plan heeft overhandigd.

5.5. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door

de fabrikant verstrekte waarborgen.

35. De tienjarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en 2270 B.W. is waar wettelijk

voorzien van toepassing. Daarnaast wordt, behoudens andersluidend beding, op de

uitgevoerde werken voor de lichte, verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6

maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde reparaties of herstellingen wordt geen

enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk

waarvan de constructie-en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere

schadeloosstelling.

5.6. De waarborg dekt evenwel niet: verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de

producten, materialen en toestellen, schade veroorzaakt door overmacht, foutieve

handelingen of opzettelijke fout van om het even welke persoon buiten Renovia, vorst- of

vochtschade en glasbreuk.

6. Intellectuele eigendom

6.1. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven

eigendom van Renovia, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.2. Wanneer de bouwheer de offerte van zijn badkamer, zolder of andere niet wenst verder

te zetten, zal Renovia geen kosten aanrekenen voor het ontwerp indien het werk niet mag

uitgevoerd worden door Renovia.

6.3. Renovia bewaart echter ten allen tijde de intellectuele eigendom van de ontwerpen en de

studies en documenten die bij de ontwerpen horen. Renovia kan op eenvoudige wijze

aantonen door middel van email verkeer dat de ontwerpen overhandigd werden aan de klant..

6.4. De klant erkent de eigendomsrechten van Renovia van de geleverde ontwerpen en zal

de ontwerpen niet aan derden overhandigen, noch zal de klant deze ontwerpen laten

uitvoeren door een andere firma. Evenmin zal de klant, al of niet geholpen door derden, deze

ontwerpen geheel of gedeeltelijk zelf uitvoeren, zonder de schriftelijke toestemming van

Renovia.

6.5. De klant aanvaardt door de ondertekening van het ontvangstbewijs voor interieurontwerp

dat ook licht aangepaste ontwerpen en/of uitvoeringstekeningen met gewijzigde maten

behoren tot de intellectuele eigendom van Renovia.

7. Ontbinding

7.1. Renovia is gerechtigd een bestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden ten laste van

de wederpartij, indien deze klant nalaat een contractuele tekortkoming recht, bv het betalen

van openstaande facturen, te zetten binnen een termijn van 15 dagen na een schriftelijke

ingebrekestelling daartoe of onmiddellijk indien de contractuele tekortkoming niet vatbaar is

voor rechtzetting bv bij onvermogen om te betalen

8. Vertrouwelijkheid

8.1. De Partijen verbinden er zich toe om alle vertrouwelijke informatie van de andere Partij

vertrouwelijk te behandelen en ze niet aan derden mee te delen, tenzij voor zover nodig is

voor de uitvoering van de overeenkomst en op voorwaarde dat deze derden verbonden

worden tot vertrouwelijkheidsverplichtingen die substantieel gelijkwaardig zijn aan deze

vervat in deze Algemene Voorwaarden. De Partij die vertrouwelijke informatie ontvangt zal

deze enkel gebruiken in de context van de opdracht.

9. Privacy en verwerking van persoonsgegevens

9.1. De Partijen leven de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van

de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na.

9.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Renovia persoonsgegevens van de

door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden

verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’ en voor het doeleinde ‘direct marketing’, d.w.z.

om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De betreffende personen hebben een

recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens, evenals een kosteloos recht van verzet

met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens voor doeleinden van direct

marketing.

9.3. Renovia kan mondelinge of telefonische gesprekken opnemen en die opnames

gedurende een bepaalde termijn bewaren met het oog op bewijsvoering.

9.4. Renovia wil zijn dienstverlening voortdurend verbeteren. Renovia of de verwerker waarop

Renovia een beroep doet (bv. Callcenter), kan telefoongesprekken met u dan ook mee

beluisteren en opnemen met het oog op de opleiding en coaching van medewerkers en de

verbetering van kwaliteit, beveiliging en processen.

10. Algemene bepalingen

10.1. De geldigheid van de Bijzondere Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden of de offerte

wordt niet aangetast door de nietigheid van een of meerdere van hun clausules. De Partijen

verbinden er zich toe, de clausule die nietig wordt verklaard, te vervangen door een clausule

die zo dicht mogelijk de economische bedoeling benadert van de nietig verklaarde clausule.

10.2. Het niet-opeisen van een recht of het niet-toepassen van een sanctie door een van de

Partijen houdt geenszins een afstand van recht in.

10.3. De titels zijn louter informatief en strekken niet tot interpretatie.

10.4. Renovia is gerechtigd de overeenkomst als referentie te gebruiken inclusief het gebruik

van foto's in zoverre dat deze geen schending van de privacy inhouden.

10.5. Renovia mag haar rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst, zonder

voorafgaandelijke toestemming van de Klant overdragen. Renovia mag zonder

voorafgaandelijke toestemming van de Klant onderaannemers aanstellen voor de uitvoering

van de diensten, met dien verstande evenwel dat Renovia volledig aansprakelijk blijft voor de

uitvoering van de diensten door deze onderaannemers.

11. Toepasselijk recht en jurisdictie

11.1. De Algemene Voorwaarden wordt beheerst door het Belgische recht.

1.1. Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot de overeenkomst zullen eerst

worden onderworpen aan arbitrage en daarna de exclusieve bevoegdheid worden van de

rechtbanken te Leuven. Voor consumenten blijven de bepalingen van artikel 624, 1°, 2° en 4°

Ger. W. onverkort gelden.

Algemene voowaarden
bottom of page